intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Regulamentul Primărie

D E C I Z I E nr.07/12

din 24.08.2011

Cu privire la aprobarea

Regulamentului de organizare şi

funcţionare a aparatului primăriei

comunei Sărata Veche

 

În temeiul art.14(2)m al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Sărata Veche

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul, de funcţionare a primăriei comunei Sărata Veche (anexa nr. 1).
 2. Primarul d-na Galiţ Maria, va asigura funcţionarea aparatului de lucru al primăriei în conformitate cu Regulamentul aprobat.
 3. Comisiile consultative de pe lîngă consiliul comunal vor efectua controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preşedintele şedinţei Consiliului                                            Sâmboteanu Maria

Secretarul Consiliului comunal Sărata Veche                       Caras Ghenadie

 

Anexa nr.1 la Decizia nr.07/12    24.08.2011

Regulament de organizare si funcţionare a aparatului Primăriei comunei Sărata

Veche, raionul Făleşti

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1.I Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare si de desfăşurare a activităţii aparatului Primăriei comunei Sărata Veche.

1.2 Regulamentul de organizare si de funcţionare a aparatului Primăriei comunei Sărata Veche ii vizează pe toţi salariaţii ei, indiferent de durata contractului de munca, pe funcţionarii publici, precum si persoanele, care efectuează deservirea tehnica ce asigura funcţionarea Primăriei comunei Sărata Veche.

1.3                               In activitatea sa aparatul Primăriei comunei Sărata Veche se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Legile si Hotaririle Parlamentului Republicii Moldova, hotăririle si dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal, dispoziţiile Primarului General, Legea Serviciului Public, Codul muncii, precum si prevederile prezentului Regulament.

1.4              Condiţiile numirii, angajării, promovării, disponibilizării si concedierii personalului din aparatul Primăriei comunei Sărata Veche sînt stabilite prin Legea privind administraţia publica locala, Legea serviciului public, Codul muncii al Republicii Moldova, care se aplica la cazul respectiv.

1.5              Fiecare salariat al aparatului Primăriei comunei Sărata Veche activează in limitele stabilite prin fisa de post, aprobata de către Primarul comunei Sărata Veche.

CAPITOLUL II

Obligaţiile conducerii Primăriei

2.1 Pentru buna desfarşurare a activitătii aparatului Primăriei comunei Sărata Veche, conducerea primăriei isi asuma următoarele atribuţii:

• sa   asigure   condiţii   optime   in   vederea   desfăşurării   muncii

salariaţilor, punînd la dispoziţia acestora mijloacele necesare privind documentarea, echipamentul si aparatajul pentru folosirea eficienta a timpului de lucru;

 • sa asigure condiţii suficiente de protecţie a muncii si respectarea normelor sanitare, instruirea salariaţilor la acest capitol;
 • sa asigure perfecţionarea profesionala a salariaţilor pe domenii de activitate, la formarea si reciclarea lor profesionala.

CAPITOLUL III

Drepturile si îndatoririle salariaţilor Primăriei

3.1  Funcţionarii primăriei beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul la remunerare conform funcţiei;
 • dreptul la perfecţionare a pregătirii profesionale;
 • dreptul la restituire a cheltuielilor de transport si cazare, precum si la indemnizaţii pentru cheltuieli de întreţinere in deplasări de serviciu;
 • dreptul la alocaţii de stat pentru copii;
 • dreptul la concedii de odihna anuale, ajutor material, concedii medicale, concedii făra salariu pentru situaţiile stabilite de legislaţia în vigoare, iar femeile au dreptul la concedii de maternitate plătite si pentru întreţinerea copilului;
 • dreptul la pensii si alte asigurări sociale de stat;
 • dreptul la opinii;
 • dreptul la asociere sindicala.

3.2  In realizarea atribuţiilor ce le revin, salariaţii primăriei sunt datori:

 • sa execute in termen si calitativ deciziile autorităţilor publice in problemele ce ţin de competenta lor;
 • sa păstreze secretul profesional;
 • sa nu practice activităţi prin cumul, cu excepţia celor pedagogice, ştiinţifice si de creaţie;
 • sa se abţina de la orice acte, care pot compromite prestigiul funcţiei pe care o deţine (avantaje materiale, intervenţii pentru rezolvarea favorabila a anumitor cereri, prestarea activităţii de comerţ, etc);
 • sa respecte programul de lucru, sa folosească eficient timpul de lucru si numai in îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, sa nu părăsească locul de munca făra aprobarea primarului;
 • sa respecte normele de protecţie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii care ar pune in pericol clădirile si instalaţiile;
 • sa aibă un comportament corect, o ţinuta corespunzătoare si să

promoveze   raporturi   de   colaborare   cu   toţi   membrii colectivului;

3.3                        Organizarea timpului de lucru. Programul de munca al primăriei este de 8 ore pe zi, de la orele 8.00 pîna la 17.00 in perioada de vara cu pauza de la 12.00-13.00 zile de odihna – sîmbata, duminica. Zi de audienta a cetăţenilor in fiecare zi de luni de la 13.00 pîna la 17.00.

3.4                        Modificarea programului de munca, munca in zilele de sărbătoare si de odihna se efectuează prin dispoziţia primarului in condiţiile legii.

CAPITOLUL IV

Modul   de   elaborare   a   proiectelor   de   decizii   si   dispoziţii   ale administraţiei publice locale

4.1       Proiectele de decizii ale Consiliului comunal Sărata Veche, precum si proiectele de dispoziţii ale primarului vor fi elaborate in corespundere cu Regulile stabilite de elaborare a actelor normative in autorităţile publice si prevederile Instrucţiunilor cu privire la tinerea lucrărilor de secretariat in organele administraţiei publice locale ale republicii Moldova.

4.2  In partea de constatare, proiectele respective vor conţine, in mod obligatoriu, întemeierile juridice conform actelor normative in vigoare ale Republicii Moldova, care determina efectul juridic al prevederilor expuse in partea decisiva a proiectelor.

4.3  Proiectele actelor normative vor fi contrasemnate pe verso de către autor-responsabil de elaborarea proiectului.

4.4Proiectele actelor normative, cu materialele însoţitoare se prezintă secretarului Consiliului comunal Sărata Veche pentru contrasemnare.

4.5  Secretarului Consiliului comunal Sărata Veche aduce la cunoştinţă consilierilor proiectele de decizii cu 5 zile înainte de sediniţa ordinara si cu 3 zile inainte de şedinţa extraordinara.

4.6Specialiştii responsabili de pregătirea chestiunii pentru examinare la şedinţa asigura prezenta invitaţilor la şedinţa. Lista invitaţilor se anexează la proiectul de decizie.

4.7Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului comunal se întocmesc in 3 exemplare si, in termen de 15 zile se remit Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.

CAPITOLUL V

Organizarea lucrărilor de secretariat

5.1  Corespondenta de serviciu este înregistrata in anticamera primăriei
in modul stabilit si, in aceeaşi zi se remite destinatarului.

In urma examinării documentului se aplica o rezoluţie, ce conţine indicaţii privind modul si ordinea examinării, desemnarea executantului si termenele de executare a documentului, semnătura primarului si data aplicării rezoluţiei.

5.2  Responsabil de executarea documentului este prima persoana
înscrisa in rezoluţie. Documentele intrate se executa in termenele
stabilite in document sau rezoluţie.

5.3   Daca executorii sînt mai mulţi, persoana responsabila este indicata
prima in rezoluţie. El este obligat sa organizeze executarea
documentului. Ceilalţi executori in aceeaşi măsura poarta răspundere
pentru executarea calitativa a documentului. Ei sînt obligaţi sa prezinte,
la cererea executorului responsabil, toate materialele necesare.
5.4Termenul de executare a documentelor, nu poate depăşi termenul de
o luna din ziua primirii lui.

5.5 In cazul neîndeplinirii in termen a indicaţiilor, executorul este obligat sa indice cauzele si perioada de timp necesara pentru executarea lor.

CAPITOLUL VI

Sancţiuni disciplinare

6.1   Primarul aplica sancţiuni disciplinare in conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova, Legii serviciului public in cazul in care se constata încălcarea de către salariat a disciplinei muncii si a prevederilor prezentului Regulament.

6.2   Sancţiunile se legalizează prin dispoziţia semnata de primar.

6.3   Sancţiunile disciplinare pot fi contestate in conformitate cu legislaţia in vigoare.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

7.1               Prezentul Regulament se modifica si se completează prin decizia Consiliului comunal Sărata Veche.

7.2               Litigiile   de   munca   apărute   in   procesul   activităţii   se soluţionează in corespundere cu legislaţia in vigoare.

Secretaral Consiliului                                                              Caras Ghenadie