intrare in sat dsfsd jkl monument centru gradinita

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Movila Măgura” angajează director

Termenul limitǎ de aplicare: 10.04.2022

Poziția: Director

Organizație: Asociația Grupul de Acțiune Locală „ Movila Măgura”

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire).

Limbi de lucru: Românǎ, rusǎ, englezǎ

 •  CONTEXT

LEADER este unul dintre cel mai de succes și mai populare instrumente de dezvoltare rurală la nivel european. ”LEADER” este o abreviere din limba franceză, care semnifică ”legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”.

În țara noastră abordarea LEADER a fost implementată de la sfârșitul anului 2016, cu sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Scopul  Programului LEADER și al activității GAL-urilor este dezvoltarea economică a teritoriilor acoperite de GAL-uri, creșterea nivelului de trai, sprijinirea inovației și facilitarea reducerii excluziunii sociale, prin dezvoltarea și implementarea strategiilor la nivel local, implicând o gamă largă de părți interesate, inclusiv autorități publice locale, reprezentanți ai sectoarelor de afaceri și civice. În acest sens, GAL-urile facilitează procesele de dezvoltare locală, prin implementarea unor proiecte mici, dar cu impact semnificativ la nivel local. Spiritul LEADER este că localnicii sunt cei mai buni experți pentru dezvoltarea propriei localități. Ei împărtășesc o identitate bazată pe zonă și un sentiment de apartenență și acest lucru le oferă impulsul de a se uni și de a contribui la comunitatea lor. Această conexiune formează cea mai puternică bază pentru o abordare de jos în sus. LEADER înseamnă a fi „făcut de comunități”, nu „făcut pentru comunități”.

 • DESPRE ANGAJATOR:

Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Movila Măgura”este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2017. În 15 februarie 2022 am obținut statut de persoană juridică oferit de Agenția Serviciilor Publice ,fiind înregistrați ca Asociația Grupul de Acțiune  Locală „Movila Măgura”.

Asociația GAL „Movila Măguara” tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 28 localități din raioanele Fălești, Sîngerei și Ungheni prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.

Suprafața teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune Locală este de 346.05 km2 și este omogen din punct de vedere geografic, caracterizat de diversitate și multiculturalitate. Populația totală a localităților partenere în cadrul GAL „Movila Măgura” este de 22 944 locuitori.

Misiunea :

Asociația GAL „Movila Măgura” își asumă misiunea de valorificare durabilă a potențialului parteneriatului și a resurselor locale prin dezvoltarea proiectelor comune, ce vor contribui la facilitarea dezvoltării economice durabile, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, păstrarea și promovarea valorilor culturale contribuind la atragerea investițiilor interne și externe, plasând în centru activităților sale omul și necesitățile acestuia.

Viziunea:

Locuitorii din localitățile membre GAL „Movila Măgura” în 2028 beneficiază de comunități încadrate într-un proces de dezvoltare progresivă, conform standardelor de viață decentă, cu servicii publice și private de calitate și prestate în condiții de eficiență economică, financiară și tehnică maxime; cu sector antreprenorial consolidat și competitiv pe piața internă;cu o infrastructură turistică atractivă și servicii turistice consolidate.

 • SCOPUL POZIȚIEI:

Asigurarea bunei organizări a activităților în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”

 1. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:
 2. organizează şi conduce activitatea GAL-ului şi poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor atribuite acestuia, pentru utilizarea conformă a mijloacelor financiare şi a resurselor umane, integritatea bunurilor, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
 3. asigură executarea actelor normative;
 4. acționează în numele GAL-ului și reprezintă interesele acesteia în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale, cu organizațiile similare din alte ţări;
 5. organizează şi implementează sistemul de control intern managerial în cadrul GAL-ului şi poartă răspundere pentru administrarea bugetului şi a patrimoniului aflat în gestiune;
 6. stabilește sarcinile și atribuţiile angajaţilor din cadrul GAL-ului;
 7. propune modificarea organigramei și schemei de încadrare a GAL-ului, în limitele mijloacelor financiare disponibile și le propune spre aprobare consiliului de administrație;
 8. angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
 9. coordonează elaborarea, actualizarea şi implementarea planului de activitate a GAL-ului;
 10. coordonează realizarea proiectelor şi a programelor pe care GAL-ul le desfășoară;
 11. emite dispoziţii, instrucţiuni, încheie contracte, aprobă evidenţa contabilă şi dările de seamă;
 12. semnează dispoziții de plată, rapoarte financiare şi alte documente cu caracter fiscal şi financiar;
 13. este responsabil de politica de resurse umane a GAL-ului;
 14. este responsabil de reglementarea muncii inclusiv securitatea și sănătatea muncii şi ţinerea corectă a documentaţiei corespunzatoare;
 15. asigură ținerea registrelor de evidență în procesul de activitate a GAL-ului;
 16. aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. organizează activitatea de secretariat;
 18. asigură editarea, publicarea şi distribuirea buletinelor informative;
 19. elaborează anual proiectul bugetului GAL, pe care îl supune aprobării consiliului de administrație și Adunării generale;
 20. elaborează raportul anual privind activitatea GAL-ului, raportul anual privind gestionarea mijloacelor financiare ale GAL-ului și le prezintă Consiliului de administrație;
 21. prezintă organului central de specialitate raportul anual privind activitatea GAL-ului și raportul anual privind gestionarea mijloacelor financiare ale GAL-ului, aprobate de Adunarea generală;
 22. asigură ținerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 23. la solicitarea Consiliului de dministrație sau Adunării generale, prezintă dări de seamă, rapoarte şi note explicative privind activitatea GAL-ului, modul de gestionare a mijloacelor financiare cât şi informaţii asupra altor probleme legate de activitatea GAL-ului;
 24. exercită alte atribuţii operațional-manageriale;
 25. decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale GAL-ului.
 26. COMPETENȚE ȘI CALIFICǍRI NECESARE:
 27. este cetățean al Republicii Moldova;
 28. este stabilit cu domiciliul sau activează pe teritoriul GAL-ului;
 29. a absolvit o instituție de învățământ superior;
 30. are experiență în administrarea unei persoane juridice și/sau în coordonarea proiectelor de dezvoltare;
 31. nu are antecedente penale;
 32. are capacitate deplină de exercițiu.
 • DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:
 1. Curriculum Vitae;
 2. scrisoare de motivare în  care  se  va  descrie experiența (dacă aveți experiență de  colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii);
 • PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail movilamagura8@gmail.com cu mențiunea în subiectul mesajului: „Director”

Termenul limitǎ de depunere a dosarelor 10.04.2022 , ora 17.00 .

Persoană de contact: : Galiț Maria  tel.069059257